Table 1

 A population with prognosis factor L, exposure A, and outcome Y

IDLAY
Rheia000
Kronos001
Demeter000
Hades000
Hestia010
Poseidon010
Hera010
Zeus011
Artemis101
Apollo101
Circe100
Ares111
Athene111
Eros111
Aphrodite111
Prometheus111
Selene111
Hermes110
Eos110
Helios110