Table 1

Data from a study with dichotomous exposure A and outcome Y

IDAY
Rheia00
Kronos01
Demeter00
Hades00
Hestia10
Poseidon10
Hera10
Zeus11
Artemis01
Apollo01
Circe00
Ares11
Athene11
Eros11
Aphrodite11
Prometheus11
Selene11
Hermes10
Eos10
Helios10